תקנון גלישה באתר

הגלישה והשימוש באתר הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש באתר לפי תקנון זה:

 

 

ברוכים הבאים לאתר ענת חן הררי- הסטודיו לאימונים דיגיטלים (אשר ייקרא להלן: “האתר“).

אנחנו עושים ונעשה הכול על מנת שתהיה לכם חוויית משתמש נפלאה והנאה מרובה מהאימונים והשירותים השונים המסופקים ע”י האתר. אתר האינטרנט anat-chen.co  הוקם על מנת לאפשר לנשים להתחזק, לנוע ולשפר את איכות חייהן על ידי אימונים דיגיטלים ולהנות מהנחיה מדוייקת וליווי צמוד.

האתר מספק: אימונים מתחום היוגה, הפילאטיס, הכוח והאימונים הדינאמים.

 

האתר נמצא בבעלות ענת חן הררי.

הכתובת הינה קיבוץ חולתה הגליל העליון.

ניתן לפנות אליה בכל עת דרך שירות הלקוחות של האתר בדוא”ל:

[email protected]

ובטלפון: 054-894-1655 בימים א’- ה’ בין השעות 9:00 – 15:00.

התנאים המפורטים בתקנון זה, מהווים הסכם משפטי מחייב. עצם השימוש באתר מהווה אישור והסכמה לכל התנאים המפורטים בתקנון זה, לרבות מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתקנון זה, הנך מתבקש לחדול מכל שימוש באתר.

לאתר נתונה הזכות לשנות את התקנון. הגרסה העדכנית ביותר של התקנון, כפי שהופיעה באתר במועד השימוש באתר ו/או במועד ההזמנה של כל מוצר ו/או שירות, תהיה הגרסה הקובעת ביחס לשימוש באתר ו/או ביחס לאותה הזמנה, לפי העניין.

 

שימוש באתר והרשמה

השימוש בשירותים המוצעים באתר מחייב רישום מוקדם, אשר כולל מסירת פרטים מזהים נכונים ומדוייקים: שם פרטי ומשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני, מס’ טלפון וכן בחירת סיסמה לצורך זיהויה של המשתמשת ומניעת שימוש לרעה בחשבונה. מובהר בזה כי על המשתמשת חלה חובה לשמור בסודיות את הסיסמה שבחרה, וכי האתר לא ישא בכל אחריות לכל פגיעה או נזק אם ייגרמו למשתמשת או לאחרים עקב שימוש ללא הרשאה בסיסמה שנקבעה ע”י המשתמש.

מובהר כי המשתמשת חייבת להירשם לשירות על-פי הוראות הרישום של החברה ו/או גורמים רלוונטיים אחרים, ובהקשר זה לספק פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן את החברה, ללא דיחוי, ביחס לכל שינוי בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש.

באתר רשאי להשתמש אישה מעל גיל 18 או בליווי מבוגרת אחראית.

בתהליך הרישום המשתמשת תזין את הפרטים הנדרשים בטופס רישום מקוון המיועד לצורך כך. לידיעת המשתמשת, הגשת פרטים אישיים כוזבים בהקשר זה, לרבות ביחס לאמצעי תשלום, מהווה עבירה פלילית כאמור בחוק העונשין, התשל”ז-1977 והינה אסורה מכל וכל.

האתר רשאי ועשוי לעדכן את תעריף דמי המינוי או את מבנה המינוי מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי, ותיידע את המינויים על כך. המינויה תיהיה רשאית להפסיק במועד השינוי כאמור את הסכם המינוי שלה, או להמשיכו בתעריף ו/או במבנה החדש.

על מנת למנוע שימוש וניצל לרעה של חשבון המשתמשת, נדרשת המשתמשת להקפיד על סודיות הסיסמה ושימוש זהיר ואחראי בחשבון המשתמש. הסיסמא הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או לשימוש על ידי גורם אחר. במקרה של חשש ממשי לניצול לרעה של המנוי, בין היתר על ידי כניסה לאתר ממספר לא סביר של מכשירים שונים, החברה רשאית לחסום את הגישה של אותו המנוי. זאת מבלי לגרוע כמובן מכל זכות או סעד אחר העומדים לחברה בנסיבות הענין.

המשתמשת פוטרת בזאת את החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמה, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה ו/או סליקה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי החברה.

החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמלא, להפסיק את שירותי האתרים, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים ו/או לדרוש לגביהם תשלום, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע  ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המשתמש או צד ג’ כלשהו.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את דרישות ההרשמה ו/או אפשרויות ההרשמה לפי שיקול דעתו הבלעדי.

המנוי הינו לתקופה מתמשכת, והמשתמש יחוייב חודש בחודשו ב-99 ש”ח, אלא אם כן בוטל על ידי החברה, או על ידי המנוי באמצעות הודעה ברורה כמפורט להלן.

מנוי רשאי לסיים את המינוי בכל עת באמצעות מתן הודעת ווצאפ ברורה בטלפון 054-894-1655.

בהודעת הביטול על המנויה לפרט את שמה המלא והאימייל איתו נרשמה. במקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, המינוי יסתיים לאחר 3 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול.

לאתר שמורה הזכות לשנות את כמות התוכן ואת סוגי התוכן של השירותים הזמינים  לקטגוריות שונות של משתמשים ומינויים, ועשויה להגדיל או להקטין, מעת לעת, את התוכן והשירותים הזמינים לרשות מינויים בתשלום או לבעלי כניסת  גישה מוגבלת. מובהר כי מינויים ומשתמשים לא יקבלו החזר בעקבות שינויים אלו.

החברה תספק גישה למינויה רק לאחר שהתשלום התקבל בחברה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לקבל  תשלום ממשתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מחירי המינויים וכניסות הגישה המוגבלת יצוינו באופן ברור בדפי ההרשמה המקוונים או באופן אחר במהלך תהליך ההרשמה, ועשויים להשתנות מעת לעת. התשלום יהיו בשקלים חדשים, ועשויים אף להשתנות בשל מסים מקומיים שיחולו על המשתמש.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים  את המינוי או את כניסת  הגישה המוגבלת לכל משתמשת אשר לפי שיקול דעתה, הפרה את תנאי השימוש באתרים, גם ללא הודעה מראש וללא התחייבות נוספת כלפי המשתמשת. המשתמשת לא תהיה זכאית להחזר כלשהו בנסיבות אלו.

השימוש באתרים וביישומים כפוף ומותנה בהסכמת המשתמשת לאמור בתקנון זה. השימוש באתרים מעיד על הסכמת המשתמשת לתנאים אלה. המשתמשת מצהירה ומאשרת בזאת כי תנאי השימוש באתרים וביישומים ידועים לה וכי היא מתחייבת לפעול על פיהם.

דרישות רישום כלליות

אם את מספקת מידע שאינו נכון, לא מדויק, או חלקי, או שיש לנו יסוד סביר לחשוד שמידע זה אינו נכון, לא מדויק, או חלקי, החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש באתר (או כל חלק ממנו) בכל עת. תוכן האתר של anat-chen.com מסופק לך “כפי שהוא” עבור המידע שלך ושימוש אישי בלבד ולא ניתן להוריד, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשדר, לשדר, להציג, למכור, להפיץ או לנצל בכל דרך אחרת למטרות אחרות כלשהן ללא אישור בכתב. מלבד הזכויות המוענקות לך במפורש anat-chen.com שומרת לעצמה את כל הזכויות בשרות ובתוכן.

תוכלי לגשת לאתר ולתוכן כזמינים עבורך לשימוש אישי, כפי שנועדו באמצעות הפונקציונליות הרגילה של השירות. גישה אל סרטונים באמצעות השירות לכל מטרה או בכל צורה שהיא, למעט הזרמה, אסורה במפורש. כאשר את צורת תוכן הרזולוציה והאיכות של סרטוני  , anat-chen.com שתקבלי יהיה תלוי במספר גורמים, כולל סוג המכשיר בו את משתמשת רוחב הפס שלך, אשר עשויים להשתנות במהלך הצפייה שלך. בעוד אנו שואפים לספק חוויית צפייה איכותית, אנו לא מבטיחים שום תוצאה לגבי הרזולוציה או האיכות של תוכן המוזרם ע“י, anat-chen.com  אליך.

על מנת להיות מסוגל להזרים או להוריד תוכן מהשירות ולהציג תוכן של anat-chen.com תצטרכי להשתמש במחשב אישי, נגן מדיה נייד, או מכשיר אחר העונה על דרישות המערכת שאנו מעדכנים מעת לעת. המכשיר צריך להיות מסוגל לתקשר עם השירות. אנו עשויים לשנות את הדרישות של התקנים תואמים מעת לעת, ובמקרים מסוימים גם אם התקן הוא התקן תואם הוא עשוי להיות תלוי בתוכנה או במערכות שסופקו על-ידי יצרן ההתקן או צדדים שלישיים אחרים. כתוצאה מכך, מכשירים שהם מכשירים תואמים כעת עשויים להפסיק להיות מכשירים תואמים בעתיד.

 

שירותים ומוצרים באתר

השימוש באתר ובכל השירותים והמוצרים המוצעים במסגרתו, הינו על אחריות המשתמש בלבד. האתר אינו נושא בכל אחריות לשימוש בשרותי ומוצרי האתר שלא למטרה לשמה נועדו. המשתמש מסכים ומאשר כי לא יעשה כל שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים באתר על מנת לעבור עבירה כלשהי ו/או עוולה כלשהי ו/או הפרה אחרת של הוראות כל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור המשתמשת מתחייבת שלא לבצע כל הפרה של זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או מדגם ו/או פטנט ולא לעשות שימוש בשירותים ובמוצרים המוצעים לו לצורך הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או הסתה לאלימות ו/או עידוד להפרת חוק ו/או פרסום תכנים שהם בגדר פרסומי תועבה ו/או יש בהם גילוי גזענות.

לאתר נתונה הזכות לנקוט בכל האמצעים, בין מניעתיים ובין אם לאחר מעשה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין, כנגד משתמש אשר יעשה שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים שלא למטרות אשר לשמם נועדו וכן בכל מקרה של חשש או חשד לביצוע עבירה ו/או הפרת הוראות כל דין. מבלי לגרוע מהאמור לאתר נתונה הזכות למנוע או לחסום גישה לאתר בין באופן מלא ובין לחלק משירותי האתר למשתמש שלא ינהג בהתאם להוראות תקנון זה.

הצהרת בריאות

פעילות גופנית, בכל הצורות שלה, עם או ללא שימוש בציוד כגון בלוקים, רצועות או כל ציוד אחר שיוצע על ידי ענת חן הררי היא פעילות גופנית מאומצת. בהתאם לכך, את מוזמנת להתייעץ עם רופא לפני תחילת כל פעילות גופנית, שגרת אימון או סדרת אימון או שימוש בכל ציוד המוצע, שמוצג בכל אחד מקטעי הוידאו. anat-chen.com   הוא לא ארגון רפואי ואנחנו לא נותנים יעוצים רפואים או אבחון. כל ההצעות והערות הנוגעות לשימוש בציוד, תנוחות, מהלכים והוראות אינם נדרשים לביצוע על ידך והם מתבצעים רק כי בחרת בכך בעת צפייה בסרטוני וידאו שום דבר המופיע בשירות לא יפורש כצורה כלשהי של ייעוץ או אבחון רפואי שכזה.

בשימוש בשירות, את מצהירה כי את מבינה כי כל פעילות גופנית נושאת את הסיכון של פגיעה גופנית או נפשית. את מבינה כי האחריות שלך היא לשפוט את היכולות הגופניות והנפשיות שלך עבור פעילויות כאלה. באחריותך לוודא כי על ידי השתתפות בשיעורים, קורסים, תכניות ופעילויות של החברה,, לא תעברו את הגבולות שלכם בזמן ביצוע פעילות זו, ותבחרו את רמת הפעילות המתאימה לכישורים שלכן וליכולות שלכן, וכן עבור כל מצב נפשי או פיזי ו / או מגבלות נוספות שיש לך. מעת לעת ענת עשויה להציע התאמות פיזיות או שימוש בציוד, ועל אחריותך הבלעדית לקבוע אם כל התאמה או ציוד המוצעים מתאימים לרמת היכולת והמצב הגופני והנפשי שלך.

את מוותרת במפורש על כל טענה שיש לך בכל עת בגין פגיעה מכל סוג שהוא כנגד החברה,, או כל אדם או ישות המעורבים anat-chen.com  לרבות, ללא הגבלה, המנהלים, המורים, המדריכים, הקבלנים העצמאיים והפועלים מטעמה.

התוכן של anat-chen.com  אינו מכוון לנשים מתחת לגיל 18, ועל ידי מתן מידע על עצמך ל anat-chen.com  את מאשרת שאת בת שמונה עשרה (18) ומעלה. עליך להיות לפחות בת 18 שנים כדי להפוך למנוי ולקנות שירותים. על ידי גלישה באתר את מצהירה ומאשרת שאת יכול מבחינה משפטית להיכנס לכל הסכמי רכישה עם anat-chen.com  ושותפיה, ספקים, סוכנים וספקי שירות שלה.

הסמכה

תכנים המוצעים על ידי anat-chen.com  הם למטרות מידע בלבד ולא מקנים לך זכאות הסמכה על ידי כל גוף ללמד יוגה , פילאטיס או כל פעילות אחרת. anat-chen.com  אינו חבר בכל גוף הקשור להסמכת מורים, ולכן אינו יכול להבטיח שתכנית הלימודים תעמוד בסטנדרטים שפותחו על ידי ארגונים כאלה. את מסכימה לא להציג את עצמך בתור מורה מוסמך על בסיס השלמת קורסים, תוכן או תוכניות או להשתמש בשם של anat-chen.com כגוף הסמכה לצורך הוראה של יוגה פילאטיס, וכדומה.

זכויות קנייניות

חומרים באתר, כולל, ללא הגבלה, שמות, לוגו, סימני מסחר, תמונות, טקסט, עמודות, גרפיקה, קטעי וידאו, תצלומים, איורים, יצירות אמנות, תוכנה ואלמנטים אחרים (ביחד,”חומר”) מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר ו / או זכויות קניין רוחני אחרות שבבעלות ושליטה על ידי החברה, או על ידי צדדים שלישיים שהרשו או סיפקו את החומר שלהם ל .anat-chen.com את מאשרת ומסכימה שכל החומרים בשירות זמינים עבורך לשימוש אישי מוגבל ולא מסחרי בלבד. אלא אם צוין במפורש או בכל מקום אחר בשירות זה, לא ניתן להעתיק, לשכפל, לפרסם מחדש, למכור, להוריד, לפרסם, להעביר או להפיץ בכל דרך שהיא, או להשתמש בכל דרך אחרת לכל מטרה, על ידי כל אדם או ישות, ללא אישור מפורש מראש ובכתב. אינך רשאי להוסיף, למחוק, לעוות או לשנות את החומר באופן אחר.

סיום השעיה של חשבון

אם החברה, קובעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, כי אתה מפר תנאי כלשהו של הסכם זה, anat-chen.com  רשאית: (1) להודיע לך, וכן (2) להשתמש באמצעים טכניים כדי לחסום או להגביל את הגישה או השימוש בשירות. בכל מקרה, את מסכימה להפסיק באופן מיידי את הגישה או השימוש בכל דרך (או ניסיון לגשת לשירות או להשתמש בו), ואת מסכימה שלא לעקוף, למנוע או לעקוף מגבלות אלו, או לשחזר או לנסות לשחזר גישה זו או להשתמש. אם, anat-chen.com מסיים את חשבונך או משעה או מפסיק את הגישה שלך לשירות עקב הפרות של הסכם זה, לא תהיה זכאי לקבל זיכוי, החזר או הנחה או שיקול דעת אחר דחיה או הסרה של תוכן

הינך מכיר בכך שהחברה, עשויה להסיר תוכן שפורסם בשירות, כי, anat-chen.com אינה אחראית להתנהגות או להערות של מורים ו / או סטודנטים ו / או מוסיקה בשירות, אך ל anat-chen.com, תהיה זכות (אך לא החובה) על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבצע מראש, לערוך, לסרב או להסיר כל תוכן או חלק ממנו הזמין באמצעות השירות, מכל סיבה שהיא.מבלי להגביל את האמור לעיל, ל- anat-chen.com  תהיה הזכות להסיר מהשירות כל תוכן המפר הסכם זה או אחרת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של anat-chen.com  אם את מודעת לשימוש לרעה של השירות על ידי כל אדם, אנא הודע לנו .

 

התנהגות אסורה ואבטחה

את מסכימה לא להשתמש בשירות כדי לפרסם או להעביר מידע אחר, נתונים, טקסט, תוכנה, מוסיקה, צליל, תמונות, גרפיקה, וידאו, הודעות, תגים או חומרים אחרים (להלן בנפרד או ביחד,”תוכן” ) אשר: מפריע לשירות או משבש אותו או שהוא בניגוד לאינטרסים של החברה.

בעת ההרשמה לאתר, תידרשי לבחור סיסמה ושם משתמש, וייתכן שתתבקשי לתת מידע נוסף בנוגע לחשבונך, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שלך. את אחראית לשמירה על סודיות הסיסמה ומידע החשבון שלך, ואת אחראית באופן מלא לכל הפעילויות המתרחשות תחת הסיסמה או החשבון שלך. את מסכימה מיד להודיע לחברה, על שימוש לא מורשה של הסיסמה או החשבון שלך או כל הפרה אחרת של אבטחה, וכן הקפדי לצאת מהחשבון בסוף כל הפעלה. כל רישום הוא עבור משתמש יחיד בלבד, אלא אם צוין אחרת במפורש בדף הרישום. לעולם אינך רשאי להשתמש בחשבון של חבר אחר ללא אישור מראש מ- anat-chen.com,לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרמו עקב אי-עמידה בהסכם זה.

שיתוף חומרים

באפשרות המשתמשת לשתף את החומרים שהעלה לאתר עם משתמשים אחרים באתר וכן באמצעות רשתות חברתיות באמצעות פונקציות שיתוף, כפי שיסופקו ע”י האתר מעת לעת.

פונקציית שיתוף החומרים על ידי המשתמשים מיועדת למטרת שיתוף החוויה של המשתמשים והשימוש בה הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצורך הפצת חומרים שתוכנם מנוגד לאמור בתקנון וכן חל איסור מוחלט לעשות שימוש בפונקציית השיתוף לצרכים מסחריים ו/או שיווקיים ו/או הפצת מסרים פוליטיים, ו/או חומרים פורנוגרפיים ו/או שיתוף “ספאם”.

מבלי לגרוע מהאמור, המשתמשת מתחייבת ומאשרת כי כל החומרים שישותפו על ידה באמצעות או דרך האתר לא יפרו הוראת כל דין, ובכלל זה לא יפגעו בפרטיותו של אדם, לא יהוו הוצאת לשון הרע ולא יפרו זכויות יוצרים (לרבות זכויות מוסריות) .

המשתמשת מתחייבת שלא לעשות שימוש בפונקציות השיתוף, ללא קבלת הסכמה מצדדים שלישיים רלבנטיים, לרבות אדם שמצולם במסגרת החומרים, כאשר נדרשת הסכמה בנסיבות העניין מאותם צדדים שלישיים.

המשתמשת מצהירה ומאשרת כי ידוע וברור לו כי עם העברת חומרים לאחרים באמצעות השימוש בפונקציית השיתוף, החומרים עשויים להגיע, למעשה, לידי כל אדם, וכי אין ולא יכולה להיות לאתר כל שליטה לידי מי יגיעו החומרים. לפיכך, למשתמשת אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מי מטעמה עקב הגעת החומרים לידי אחרים ו/או השימוש שיעשה בחומרים ע”י אחרים.

המשתמשת מצהירה ומאשרת כי ידוע לה שלאתר אין ולא יכולה להיות כל שליטה ביחס לחומרים שעשויים להישלח ע”י משתמשים ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ביחס לחומרים שעשויים להגיע אליה ע”י אחרים באמצעות פונקציות השיתוף ו/או ביחס לכל שימוש שלא כדין שיתבצע ע”י משתמשים בפונקציות השיתוף.

המשתמשת תיהיה רשאית לבקש מהאתר למחוק ולהסיר חומרים שהועלו על ידה לאתר ו/או נשלחו על ידיה לאחרים באמצעות פונקציית השיתוף. האתר תיענה לכל בקשה כאמור, אך באחריות המשתמשת לוודא כי בקשתה אכן בוצעה. המשתמשת מאשרת כי ידועה לה שמחיקת חומרים שהועברו לאחרים באמצעות פונקציות השיתוף, תהיה מוגבלת וכי לאתר לא תהיה כל אפשרות למחוק חומרים ששותפו ע”י המשתמשת, אך הועברו לגורמים נוספים ע”י מי שהמשתפת שיתפה אותם.

המשתפת מאשרת כי ידוע לה שהאתר אינו יכול לשלוט על החומרים שיועלו ע”י משתתפים אחרים באמצעות פונקציית השיתוף, ולפיכך לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי האתר ו/או מי מטעמה, ביחס לחומרים אליהם יחשף כתוצאה משיתופם ע”י משתמשים אחרים, לרבות במקרים בהם משתמשים אחרים ישתפו חןמרים המנוגדים להוראת תקנון זה. על מנת להסיר כל ספק מובהר כי האתר ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות ביחס לחומרים שישותפו ע”י המשתמשים באתר.

כאמור בסעיף 2 לתקנון זה, anat-chen.com  תהיה רשאית להסיר מהאתר כל חומר אשר תוכנו ו/או השימוש בו יעמוד בניגוד לתקנון זה, בין ביוזמתה ובין כמענה לפניה או תגובה של צדדים שלישיים. למשתמשת /ואו למי מטעמו לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי האתר בגין כל פעולה בה תנקוט על פי סעיף זה.

המשתמשת מתחייבת שלא לנקוט בכל פעולה, אשר עשויה לפגוע באתר ו/או בפונקציות השיתוף, ובכלל זה הוא מתחייב להימנע ממשלוח ספאם, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, ו/או כל דבר אחר שעלול להסב נזק. anat-chen.com  תהיה רשאית לחסום לאלתר כל משתמש שיבצע איזה מהפעולות האמורות או כל פעולה אחרת שעלולה להסב נזק.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר בזה כי המשתמשת תיהיה מחוייבת בפיצויה ו/או שיפויה, לפי העניין, של האתר ו/או מי מטעמה בגין כל נזק שייגרם לאתר ו/או בגין כל טענה ו/או דרישה שתופנה כלפיה ו/או מי מטעמה כתוצאה ו/או בקשר עם פעולת שיתוף שתעשה שלא בהתאם להוראות תקנון זה.

שלילת אחריות, הגבלת אחריות וקיצור תקופת התיישנות

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר, לרבות בשירותים, במידע ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת איזה מהשירותים המוצעים באתר לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים ו/או וירוסים ונזק אם ייגרם למכשיר באמצעותו מבוצעים הגלישה והשימוש באתר, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, לא יהיו אחראים בכל דרך לתכנים ולחומרים שיועלו לאתר, לרבות על דרך של שיתוף, על ידי המשתמשים ו/או כל צד שלישי אחר, וכן הם לא יהיו אחראים לכל פעילות בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית שתבוצע ע”י המשתמשים באתר ו/או כל צד שלישי.

החברה, לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, אינם מתחיבים כי פעילות האתר תהיה חפה מהפסקות או תקלות ו/או טעויות, לרבות הפסקות או שיבושים בפעילות האתר שיתכן שיתרחשו כתוצאה מתקלות בתוכנה ו/או מערכות תקשורת וחומרה ו/או תקלות ברשת האינטרנט ו/או קוי תקשורת. האתר לא תישא בכל חבות או אחריות להפסקות או תקלות ו/או טעויות שמקורן בבעיות טכניות כאמור.

האתר עומד בתקנים בינלאומיים לאבטחת מידע לעסקים, אולם בשום מקרה האתר לא ישא בכל אחריות, בין במישרין ובין בעקיפין, כלפי המשתמשים בנוגע לאבטחת כל מידע, מכל מין וסוג שהוא, אשר הועלה לאתר ע”י המשתמש, ולא תהיה אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לכל נזק את ייגרם כתוצאה מהגעת מידע כאמור לצדדים שלישיים.

מבלי לגרוע או לפגוע באמור בכל הוראה אחרת של תקנון זה מובהר ומוסכם כי אחריותו של האתר תהיה מוגבלת לנזקים ישירים בלבד, ככל שנגרמו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של האתר, ובכל מקרה לא תעלה על סכום התמורה ששולמה ע”י המשתמש בגין ההזמנה האחרונה שבוצעה על ידו באתר.

בהתאם לסעיף 19 לחוק ההתיישנות, התשי”ח-1958, מוסכם בזאת על תקופת התיישנות מוסכמת של שנה אחת ממועד ביצוע הפרסום הרלבנטי באתר ו/ או האירוע נשוא פניית המשתמש, כמועד סופי שבו יוכל המשתמש להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה. במקרה של פרסום חוזר ונשנה, יתחיל מועד תקופת ההתיישנות ממועד הפרסום המקורי. המשתמשת מתחייבת שלא להפנות אל האתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה לאחר תקופת ההתיישנות המוסכמת. פעולה של המשתמשת בניגוד להתחייבותו ו/או התייחסות של האתר לפעולתו של המשתמש, ככל שיהיו, לא יהא בהם כדי לגרוע מטענת ההתיישנות של האתר. מוסכם, כי הוראת סעיף זה תגבר על כל הוראת דין אחרת.

המשתמשת תיהיה אחראית לכל נזק שייגרם לאתר לרבות נציגיה, עובדיה, מנהליה והפועלים מטעמם, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה. המשתמשת תפצה ו/או ישפה את האתר, לפי העניין, בגין כל טענה, דרישה, תביעה מצד גורם כלשהו שיופנו לאתר ו/או למי מטעמה וכן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה מכל מין וסוג שהיא לרבות הוצאות משפטיות, ככל שייגרמו לאתר ו/או מי מטעמה, עקב הפרה של הוראה מהוראות תקנון זה על ידי המשתמשת.

המשתמשת מסכימה ומאשרת כי פרטי כתובת/ות הדוא”ל שיימסרו לאתר על ידו, וכן פרטי זיהוי והתקשרות נוספים ישמשו את האתר לצורך דיוור הודעות שרות למשתמשת לרבות אך מבלי לגרוע, אישורי הזמנה, חשבוניות וכיוצ”ב.

למשתמשת תהא נתונה כל העת אפשרות להסיר עצמה מכל אחת מרשימות התפוצה של מסלולי הדיוור השונים, באמצעות לינק הסרה לרשימת התפוצה בתחתית כל דיוור או בפנייה לשירות הלקוחות במייל:

[email protected] כמפורט על גבי כל הודעת דיוור כאמור, ולא תהא לה כל טענה כלפי האתר בקשר לקבלת דיוור כאמור.

האתר רשאי מעת לעת לצאת במבצעים שונים כראות עיניו, ולהעניק הנחות לחלק או כלל המוצרים ו/או השירותים הניתנים באתר.כל המבצעים וההנחות מכל סוג שהם, ינתנו בהתאם ובכפוף לתנאים שיפורסמו עם המבצע או ההנחה לפי העניין.

שינוי\השעיה\הפסקה של תוכן

אנו מבצעים שינויים שוטפים בשירות. זמינות התוכן, כמו גם פלטפורמות והתקנים תואמים שבאמצעותם התקנים זמינים, תשתנה מעת לעת. החברה, שומרת לעצמה את הזכות להחליף או להסיר כל תוכן והפלטפורמות העומדות לרשותך באמצעות השירות, כולל כותרות ספציפיות של תוכן, ולבצע שינויים אחרים באופן שבו אנו מפעילים את השירות. בנוסף, אתה מסכים כי מסיבות שונות, תוכן מסוים עשוי להיות זמין באמצעות פלטפורמה אחת לא יכול להיות זמין על אחר. אנו מקווים שלא לעשות זאת, אך אנו עשויים לשנות, להשעות או להפסיק – באופן זמני או קבוע – חלק מהשירות או את כולו (כולל התוכן והתקנים התואמים באמצעות השירות, ביחס לכל או לכל המשתמשים, בכל עת ללא בהודעתנו המתמשכת על השירות, אנו עשויים מעת לעת, ביחס לכל המשתמשים שלנו או לכל אחד מהם, להתנסות עם תכונות מסוימות או רכיבים אחרים של השירות, או להציע להם תכונות אחרות של השירות, כולל תכונות קידום מכירות, ממשקי משתמש, תוכניות, תמחור ופרסומות. את מאשרת כי anat-chen.com  יכולה לעשות זאת על פי שיקול דעתו הבלעדי של  anat-chen.com  בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

דמי מנוי

אין שיתוף מנויים. חברות ענת חן הררי- הסטודיו לאימונים דיגיטלים אינן רשאיות לשתף, לתת או למכור את הסיסמה או שם המשתמש שלהן לכל אדם או ישות אחרים. תצוגות מוגזמות או כניסות על ידי כל חבר יפורשו על ידי anat-chen.com  כשימוש הונאה בשירות, אשר יביא לביטול מיידי של החברות ללא החזר כספי. כאשר את הופכת לחברת את מסכימה לקחת את כל הפעולות האפשריות כדי להגן על שם המשתמש והסיסמה שלך מפני שימוש הונאה. anat-chen.com   שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל חבר שהוא סבור שנפגע, או נעשה בו שימוש מרמה, לפי שיקול דעתה.

סיום מנוי

הסכם זה יישאר בתוקף מלא כל עוד הוא פורסם באתר. את רשאית לסיים את החברות שלך בכל עת, מכל סיבה שהיא, על ידי ביצוע מתן הודעת ווצאפ ברורה בטלפון 054-894-1655.

בהודעת הביטול על המנויה לפרט את שמה המלא והאימייל איתו נרשמה. במקרה של מתן הודעת ביטול כאמור, המינוי יסתיים לאחר 3 ימי עסקים מהיום בו התקבלה הודעת הביטול.  אם תבטלי את החברות שלך לפני תום מחזור החיוב הרלוונטי, חשבונך יבוטל החל מהחודש הבא. לא תקבלי החזר עבור תקופת החיוב הנוכחית.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חשבונך או את הגישה שלך לשירות באופן מיידי, עם או בלי הודעה מוקדמת לך, וללא אחריות כלפיך, אם סבור כי הפרת את תנאי הסכם זה.

כתבטלי את הפעלת החשבון או אם חשבונך יסתיים באופן אחר, יש לנו את הזכות, אך לא את החובה, לאחסן את הפרטים האישיים, ההגדרות, השיעורים שנשמרו והשלמתם ומורים שעשית. אלא אם כן מימשנו את זכותנו לסיים את חשבונך, תוכלי להפעיל מחדש את חשבונך בכל עת על ידי יצירת קשר איתנו .

צדדים שלישיים

השירות שלנו מכיל תוכן בבעלות החברה ותוכן של מעניקי צד שלישי ל anat-chen.com כולל תוכן שסופק על ידי משתמשי השירות, כמתואר לעיל), המוגן על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים, סוד מסחרי וחוקים אחרים. anat-chen.com מחזיקה ושומרת את כל הזכויות. anat-chen.com מעניקה לך בזאת רישיון מוגבל, ניתן לביטול, ללא רישיון להזרמה ו / או להציג את התוכן של, anat-chen.com  וכל תוכן של צד שלישי הממוקם או זמין דרך השירות (למעט כל קוד תוכנה בו כמפורט לעיל) אך ורק עבור הפרטים האישיים שלך , שימוש לא מסחרי בקשר עם צפייה ושימוש בשירות. למעט תוכן שפורסם על ידך, אינך רשאית להעתיק, לשנות, לתרגם, לפרסם, לשדר, לשדר, להפיץ, לבצע, להציג, או למכור כל תוכן המופיע בשירות או באמצעותו. כל עסקה עם צדדים שלישיים הכלולים בתוך השירות או בקשר לשירות המסירה של מוצרים ושירותים או כל תנאי, תנאים, אחריות או מצגים אחרים הקשורים לצדדים שלישיים אלה, הם אך ורק בינך לבין אותו צד שלישי. anat-chen.com אינה אחראית ולא אחראית לכל חלק של עסקאות או מבצעים כאלה. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו או למוצרים או לשירותים של צד שלישי כלשהו בשירות אינה מהווה המלצה או המלצה של צד שלישי זה או של המוצר או השירותים של צד שלישי זה על ידי, anat-chen.com  או מי מעובדיה, נושאי המשרה, הקבלנים העצמאיים שלה , סוכנים או נציגים אחרים. כל התייחסות לצד שלישי כלשהו בשירות ניתנת לך למטרות מידע בלבד., anat-chen.com מעודדת אותך לנהל מחקר משלך בדיקת נאותות לגבי צדדים שלישיים כגון מוצרים אלה ושירותים שלהם. בעוד ש-, anat-chen.com  פועלת על מנת להבטיח שהמידע על השירות קיים ומדויק, , anat-chen.com  אינה מבטיחה את דיוק המידע הנכלל בו (כולל מידע המסופק על-ידי המדריכים) או את ההתאמה שלו למטרה מסוימת.

אין השתמש בשירות למטרות מסחריות כלשהן, למעט כפי שאושר במפורש על ידי החברה. כתב ויתור על אחריות

את מסכימה כי השימוש שלך בשירות יהיה על אחריותך הבלעדית. השירות והחומר מסופקים “כמות שהוא” וללא אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת. במידה המלאה המותרת על פי חוק, anat-chen.com   נושאי משרה, מנהליה, עובדיה וסוכניה מתנערים מכל אחריות, מפורשת או משתמעת, בקשר לשירות, והשימוש בהם. anat-chen.com  אינה מתחייבת או מצהירה לגבי הדיוק או השלמות של תוכן הוידאו או התוכן של אתרים המקושרים לשירות ואינה נושאת באחריות או בשגיאות (I) כלשהן, טעויות או אי דיוקים בתוכן, (II) פגיעה אישית או נזק לרכוש, מכל סוג שהוא, הנובע מגישה ושרות של השירות,

החברה אינה מתחייבת, או נושאת באחריות לכל מוצר או שירות המפורסם או המוצע על ידי צד שלישי באמצעות השירות או כל אתר מקושר או באנר כלשהו או בפרסום אחר, anat-chen.com  לא תהיה צד אחראי על ניטור כל עסקה בינך לבין ספקי צד שלישי של מוצרים או שירותים. כמו עם רכישת מוצר או שירות תה צריך להשתמש בשיקול הדעת הטוב ביותר שלך.

פרטיות

בהסכמה לתקנון האתר, הגולשת מסכימה גם למדיניות הפרטיות של האתר –  המפורטת בדף מדיניות פרטיות.

שינויים

האתר שומר לעצמו את הזכות לתקן הסכם זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת, וזו אחריותך לעיין בשינויים להסכם זה. השימוש שלך בשירות לאחר כל תיקון של הסכם זה יסמן את הסכמתך לתנאים המתוקנים.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, לערוך, למחוק, להשעות או להפסיק באופן זמני או קבוע את השירות (או כל חלק ממנו) עם או ללא הודעה מוקדמת. את מסכימה שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, עריכה, מחיקה, השעיה או הפסקה של השירות.

הגלישה והשימוש באתר וביישומיו הנם אך ורק בכפוף לעמידה בכל תנאי השימוש לפי תקנון זה.

פתח צ'אט
צריכה עזרה?
ענת חן הררי
היי,
אנחנו פה לכל שאלה...
דילוג לתוכן